cartoon porn pic
cartoon network porn
cartoon porn tube
лист за политичка и друштвена питања, геополитичка и стратешка истраживања
  • Проф. др Милош Ковић:Срби ипак нису пластелин, него нација

  • Доктор Јована Стојковић Српска хероина против стоглаве аждаје Новог светског поретка

  • Сергеј Бабурин Сједињавање социјалних достигнућа 20. века и православља

  • Др Душан Пророковић НАТО није део решења већ део проблема

  • Група српских интелектуалаца - Видовдански позив Позивамо власт да одустане од поделе Косова

Интервју

Интервју: Проф. др Лесли Склер - Тран­сна­ци­о­нал­на ка­пи­та­ли­сти­чка кла­са

SklairPic


 ЗА ГЕ­О­ПО­ЛИ­ТИ­КУ ГО­ВО­РИ ПРОФ. ДР ЛЕ­СЛИ СКЛЕР, ПРО­ФЕ­СОР У ЛОН­ДОН­СКОЈ ШКО­ЛИ ЗА ЕКО­НО­МИ­ЈУ И ПО­ЛИ­ТИЧ­КЕ НА­У­КЕ, АУТОР КЊИ­ГЕ

Транснационална капиталистичка класа

 Тран­сна­ци­о­нал­ну ка­пи­та­ли­стич­ку кла­су чи­не они ко­ји по­се­ду­ју и кон­тро­ли­шу кључ­не тран­сна­ци­о­нал­не кор­по­ра­ци­је, гло­ба­ли­зо­ва­не би­ро­кра­те, тр­гов­ци... Иде­о­ло­ги­ја ове кла­се се вр­ти око ин­те­ре­са ка­пи­та­ли­стич­ке гло­ба­ли­за­ци­је, а ка­ко ло­кал­не еко­ном­ске ак­тив­но­сти по­ста­ју све ви­ше гло­бал­но ме­ђу­по­ве­за­не, ве­ли­ки број ма­лих пред­у­зет­ни­ка на­ла­зи се за­ро­бљен у мре­жа­ма ко­је кон­тро­ли­шу гло­бал­не кор­по­ра­ци­је, тзв. For­tu­ne Glo­bal 500

  Раз­го­вор во­ди­ла: Ива­на Ва­си­ље­вић

 

Опширније...

Амбасадор Александар Конузин: Односи Русије и Србије у успону

Амбасадор Руске Федерације у Србији Александар Конузин у интервјуу за Геополитику

 

   Eric-Konuzin

 

Потпуно је очигледно да су односи између наших земаља у успону. Имамо редовне политичке контакте, реализују се инвестициони пројекти, стабилно расте трговинска размена, повећава се број руских компанија које делују на овим просторима, диверзификују се области заједничке привредне делатности. Убеђен сам да је ово постојана тенденција за дужу перспективу

 

 

Разговор водио: Слободан Ерић

 

Опширније...

Др Славенко Терзић: Европска будућност београдског пашалука

Др Славенко Терзић, научни саветник у Историјском институту САНУ, у интервјуу за Геополитику

 

Slavenko_Terzic

 

 

Има се утисак да је питање националне и државне стратегије у свим областима друштва у рукама једне групе НВО које стоје у тесној вези са амбасадама великих западних сила у Београду.

 

Опширније...

Проф.др Светозар Радишић: Рат за душе људи

Проф. др Светозар Радишић, експерт за неоружане облике агресије, пуковник у пензији, говори за Геополитику

 Radisic

Сва средства која се примењују у неокортикалном рату су невидљива, од енергије (зрачења), преко засејавања простора психо-аеросолима, до информација. Методе припадају тзв. прикривеним дејствима. Могуће је закључивати само по манифестацијама менталног стања грађана. Чини се да у Србији и на осталим српским просторима, ради прогона Срба, није примењиван само физички и информациони (медијски) рат.

Опширније...

Лорд Кристофер Монктон: Глобално загревање - Наука или обмана

Ексклузивно

Лорд Кристофер Монктон најпознатији сарадник Института за научне и јавне политике говори за Геополитику

Lord_VELIKA_Monckton

 

 

Глобална политичка и финансијска елита последњу децeнију води интензивну кампању застрашивања светског јавног мњења могућим последицаma глобалног загревања. Да ли је клиничка климатолошка слика наше планете тако драматична као што тврди научна и еколошка номенклатура? О правој позадини кампање о глобалном загревању, као и о другим проблемима и феноменима савременог света, читаоци Геополитике, као и увек, имаће прилику да сазнају од угледних и компетентних саговорника.

 

разговор водио: Слободан Јанковић

Опширније...